[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

Early-Warning: สุกรไทยไปรัสเซีย
Early-Warning: สุกรไทยไปรัสเซีย
มะขาม
มะขามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th                       

 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง  www.dit.go.th                          

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th                        

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง  lampang.doae.go.th                     

 ศูนย์ POC จังหวัดลำปาง http://123.242.167.8/mainpage/main1/

จังหวัดลำปาง www.lampang.go.th               

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง www.moc.go.th/lampang

 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง webhost.cpd.go.th/lampang


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2553

พุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553


 

           
     
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  โดยกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  (อชก.) ส่วนจังหวัดลำปาง  
ครั้งที่  3/2553  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2553 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุม

 

ในการประชุมครั้งนี้  เป็นการพิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
ที่ได้มายื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้
ความช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 1 ราย วงเงินอนุมัติ จำนวน
176,500  บาท

 

 

 

 

 
 
 


กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
เข้าชม : 753


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การประชุม Video Conference เพื่อรับฟังการแก้ไขปัญหายางพารา มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย(ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนา) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการดำเนินงานโครงการตลาดนัดเกษตรกร (Farmer Market) 24 / ต.ค. / 2557
      พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 23 / ต.ค. / 2557
      วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2557 23 / ต.ค. / 2557
      นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับจังหวัด 22 / ต.ค. / 2557
      นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “ชิม...ข้าวหอมล้านนา บ้านสามขา วิถีชีวิตชุมชน โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา” 20 / ต.ค. / 2557


Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin
จำนวนผู้เยี่ยมชม #03171 ครั้ง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โทร. 054-265067 Fax. 054-265068
Powered by MAXSITE 1.10 Support 1024 x 768 px